Wat is Intern Toezicht?

De functie Intern Toezichthouder is een nieuwe en unieke functie in de gezondheidszorg. Het introduceren van de functie komt voort uit de wens om de positie van de zorggebruikers te versterken. Zij zijn inherent kwetsbaar en daarmee potentieel afhankelijk. Het is aan de organisatie om door middel van het aanbrengen van een zekere balance of power een goed evenwicht te bereiken. Hij is een vrije speler, die vrije toegang heeft tot alles wat hij opportuun acht en die gevraagd of ongevraagd alles wat Hij in de organisatie ziet, hoort, leest of vermoedt kan toetsen aan de organisatienormen, waarden, beleidsplannen, zorgovereenkomsten en regelgeving en van de uitkomst van die toetsing "wat mag vinden" en daarover rapporteert aan de verantwoordelijke managers, bestuurder of zo nodig ook de RvT. De interne toezichthouder lost vooral zelf niets op, maar zorgt ervoor dat anderen dat doen. Bij alles wat de intern toezichthouder doet, is de kwaliteit van zorg richtsnoer en uitgangspunt. Hij zorgt ervoor, dat er in de organisatie voldoende tegenkracht wordt georganiseerd, zodat cliënten, medewerkers, management en de relevante samenleving met een "gerust hart" hun werk kunnen doen. Hij doet zijn/haar werk zoveel mogelijk planmatig, zodat de organisatie zo weinig mogelijk onaangenaam wordt verrast. Over zijn/haar bevindingen rapporteert Hij middels een managementletter aan RvB en RvT. Op die wijze draagt Hij ook bij aan de beleidsontwikkeling. De intern toezichthouder is een gewaardeerde gesprekspartner van de Centrale Clintenraad en de locale raden. Een andere opbrengst die met deze functie wordt nagestreefd is dat met deze functie en de aparte, in hoge mate onafhankelijke en neutrale positionering wordt bijgedragen aan de waardering door externe partijen, met name toezichthouders, dat een en andere kwalitatief in orde is. Hetgeen tot een vermindering van de druk door regelgeving moet leiden en verhoging van waardering over de organisatie. Op onderdelen is hier al het nodige in bereikt.

Externe veld

Het overhevelen van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de ZvW gaat steeds verder. Dit betekent o.a. dat traditionele vormen bekostiging, zoals indicaties onder druk staan, ze worden minder en korter en dat er meer samengewerkt moet worden met de (deel)gemeenten die op zoek zijn naar nieuwe arrangementen en vormen van bekostiging. Dit betekent nieuwe en andere bedrijfsprocessen. Deze krijgen steeds meer de bevoegdheid om de uitvoering van zorg aan te besteden en worden daarmee in toenemende mate beleidsbepaler en financier. Voor de zorginstellingen betekent dit een verdergaande oriëntatie op de (deel)gemeenten en het daarbij behorende relatiebeheer.

De eigenschappen van de toezichthouder.

De vrijheid van de toezichthouder om gevraagd en ongevraagd te adviseren, vraagt allereerst om een hoge mate van integriteit en organisatiesensitiviteit. Iedereen moet zich bij een bezoek van de interne toezichthouder veilig voelen. Hij is er niet om te straffen, maar om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.De toezichthouder kent de relevante (macro)ontwikkelingen in het zorgveld goed, alsook de bestuurlijke vraagstukken ter zake. Hij kent de zorgontwikkelingen niet alleen globaal en op macroniveau; spreekt ook niet alleen de taal van bestuurders, maar heeft als professional ook midden in de praktijk gestaan. Op die wijze is hij/zij voor zowel bestuurders als voor uitvoerende professionals een gewaardeerde gesprekspartner. Omdat het vaak zal gaan om medisch-ethische kwesties is een goede relatie met de Commissie Ethiek belangrijk.